Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, poskytujete nám osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu.

V tomto dokumente zhrňujeme všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Prevádzkovateľ: BODY – CENTRUM s.r.o., IČO: 47566353, Sídlo: 1. Mája 131/20, 960 01 Zvolen, prevádzka: J.Švermu 14, 960 01 Zvolen, tel.č. 0907 49 29 39, bodycentrum55@bgmail.com

Zodpovedná osoba: Mgr. Henrieta Jablonská – konateľ

Rozsah spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva poskytnuté osobné údaje:

 • Bežné osobné  údaje: meno, priezvisko, (fakturačné údaje), v prípade poskytnutia akademický titul, e-mailová adresa, adresa bydliska, prípadne korešpondenčná adresa, telefónne číslo.
 • Iné údaje: foto – záznam, výška, hmotnosť, osobná zdravotná anamnéza

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Zákazník poskytuje osobné údaje (meno, adresa, fakturačné údaje, tel.číslo, email) predávajúcemu za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, dojednanie poskytnutej služby.
 • Klient poskytuje iné osobné údaje (zdravotná anamnéza, foto záznam) za účelom spracovania údajov pre  rehabilitačné  a regeneračné služby.
 • Odberateľ noviniek poskytuje osobné údaje (meno, e-mail)  za účelom zasielania informačných e-mailov, ktoré môžu obsahovať: informácie o službách a  produktoch a ich použití, články. Tieto údaje spracovávame z oprávneného záujmu, informovať  klienta o novinkách.
 • Na plnenie právnych povinností prevádzkovateľa, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EÚ, alebo pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo pre účely oprávnených záujmov firmy, alebo iných osôb (podľa Nariadenia).

Subjekty spracovávajúce osobné údaje:

Osobné údaje spracovávajú v písomnej a/alebo elektronickej forme:

 • Zamestnanci
 • Zmluvní partneri
 • Účtovné firmy
 • Spávcovia webovej stránky
 • Využívaním webovej stránky www.bodycentrum.sk sú spracované aj IP adresy a súbory cookies.

Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich s prevádzkovateľom je uvedený v smerniciach spoločnosti.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre prevádzkovateľa, s ktorými bude pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Na základe písomnej žiadosti, alebo formou mailu môžete od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracovania osobných údajov a informácie o zdroji, z ktorého boli spracovávané osobné údaje získané
 • výpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • opravu alebo odstránenie nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov
 • obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo na zabudnutie osobných údajov – výmaz údajov bez zbytočného odkladu  do 15 dní od doručenia žiadosti
 • výmaz osobných údajov, ak splnili svoj účel
 • výmaz – likvidácia osobných údajov, v prípade porušenia zákona

Podľa Nariadenia máte právo:

 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na účel marketingu
 • na prenosnosť osobných údajov (podľa čl.20 Nariadenia)
 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov /Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27/ , pri podozrení že sa údaje spracúvajú neoprávnene

Zákazník má právo svoje osobné údaje aktualizovať zaslaním údajov na e-mailovú adresu: bodycentrum55@gmail.com.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Zákazník má právo svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a zrušiť úplne, alebo čiastočne obmedziť.

Súhlas je možné zrušiť – odvolať písomnou žiadosťou, poslanou na adresu sídla firmy, prípadne mailom (bodycentrum55@gmail.com).

Doba spracovávania poskytnutých údajov:

Spracovávané osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú uchovávané na úložisku (databázovom serveri) webovej stránky

Spracovávané osobné údaje končia odvolaním súhlasu.

V prípade nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na bodycentrum55@gmail.com